STRANDINGおしゃれ通販

Strandingshistorier (Illustreret)Skildringer fra jydske Vestkyst og Skagen【電子書籍】[ L. Mylius-Erichsen ]

Strandingshistorier (Illustreret)Skildringer fra jydske Vestkyst og Skagen【電子書籍】[ L. Mylius-Erichsen ]

<p>Ingen af vore Kunstnere har som Michael Ancher og Anna Ancher givet den vestjydske Fiskerbefolknings Type ー?han?is?r M?ndene,?hun?mest Kvinderne. Men det er Typen, saadan som den har udviklet sig paa Skagen, udelukkende den og i meget afvigende fra Typen vesterned ad Kysten.</p> <p>En m?rkelig stor Forskel er der paa Dialekten i de forskellige jydske Egne. Men selv inden for den s?regne Form, som vestjydsk er, varierer Udtalen paa det mangfoldigste. Bare paa den halve Snes Mil lange Kyststr?kning fra Nymindegab til Thorsminde konstaterer man i Klitboernes Sprog talrige skiftende Betoninger, nyt Gloseforraad, s?rlig Rytmik, hele fire Former alene for et Ord som?B?rn, nemlig: B?en, Baen, Baaen, Baer! Norden for Limfjorden tales der et Bondejydsk, som i sin bredeste Form er halvvejs uforstaaeligt for Klitboerne f.?Eks. fra Ringk?bingegnen. Mellem Harbo?refiskerens og Skagboens Maal er der saa stor Forskel, at man ikke skulde tro, deres Dont er den samme, deres?Virkeplads et f?lles Havstr?g, deres Hjem adskilt ved kun et ringe Antal Mil.</p> <p>Som Dialekten er kendeligt uens, tr?der ogsaa Forskellen i Folketype tydeligt frem langs Vestkysten. Oftest er vel et f?lles vestjydsk Grundpr?g fremherskende i Ansigterne, alle Vegne er dog lokale Tilsnit i saadan Grad i?jnefaldende, at der faktisk kan opstilles en R?kke varierende Typer.</p> <p>Endogsaa inden for et saa begr?nset Antal Fiskerfamiljer som Skagboerne varierer Typen. Skagen By har henved 2700 Indbyggere, men Byens Form, der er smal og langstrakt, egentlig kun spredt Bebyggelse paa begge Sider Landevejen, l?gger omtrent en Fjerdingvej mellem de ?stligst boende, de n?rmest ud ad Fyret, og de vestligste Skagboere, de ved Plantagen, og besynderligt nok, der er virkelig her Ansigter af to forskellige Slags, Sk?gformen er ikke ens, Moden for Haarets Fald ikke heller, Legemsskikkelsen synes ogsaa forskellig, blandt Vesterbyfolkene tr?ffer man saaledes Folk af en Smule Landsognspr?g, medens ?sterbyen udelukkende har Fiskertypen i Renkultivering. Troligvis er det Giftermaal inden for samme sn?vert begr?nsede Bydel ー ?sterbyen og Vesterbyen altsaa at betragte som ?n stor Familje hver for sig ー der giver S?rpr?get. Undtagelser, Overgangsformer findes naturligvis.</p> <p>Det er Skagens??sterbyfolk, vi kender fra Kunstnerparret Anchers Billeder. I denne Bydel er Anna Ancher f?dt og har levet sin meste Tid, og her har Michael Ancher boet og malt 27 Aar i Tr?k. De har altsaa begge haft Lejlighed til at tr?nge til Bunds i Tingene, g?re sig fuldt fortrolige med deres Speciale,l?re Naturen at kende i alle dens Udtryk, Mennesket i hele dets Egenartethed her paa dette Sted.</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。

※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。

※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。

※このページからは注文できません。

レビュー件数0
レビュー平均0.0
ショップ 楽天Kobo電子書籍ストア
税込価格 99円

Weekly Ranking Top 5

STRANDING関連アイテムの週間売上トップ5

Popular items in our shop

当店で人気のSTRANDING関連アイテム

STRANDING 関連ツイート